Commissie NVP

De Commissie NVP behartigt de belangen van het Netwerk en regelt de lopende zaken. Er zijn momenteel zeven leden, die een zo breed mogelijke achterban vertegenwoordigen. Naast voorzitter Nynke Boonstra zijn Fred Marquenie, Mirjam Rutgers, Pieter-Bas Kantebeen, Yvonne de Jong, Anne Kok en Liesbeth de Lange lid van de Commissie. De Commissieleden gaan een zittingstermijn van vier jaar aan en hebben elk een eigen portefeuille, waarover zij de leden regelmatig op de hoogte houden. De Commissie wordt geadviseerd en ondersteund door de directie van Kenniscentrum Phrenos. 

Wie is wie in de Commissie NVP

Nynke Boonstra, voorzitter NVP

Nynke werkt als verpleegkundig specialist GGZ bij het VIP team van KieN. Het team is bij GGZ Friesland opgezet naar aanleiding van haar promotie onderzoek naar het belang van vroegtijdige herkenning van jongeren met een eerste psychose en vanaf 2021 een zelfstandig team onder de vlag van KieN. Nynke heeft als uitgangspunt sociale inclusie, uitgaan van de sociale rollen van een jongere met een psychotische kwetsbaarheid en daarbij aansluiten in de behandeling. Ze is werkzaam als lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan de NHL Stenden Hogeschool en als hoogleraar Verpleegkunde in de GGZ bij UMC Utrecht.

Yvonne de Jong

Yvonne de Jong is klinisch psycholoog. Zij werkt sinds oktober 2016 bij het VIP-team Zuid in Rotterdam, waarvan zij mede-oprichter is. Daarnaast werkt zij als projectcoördinator EDIT Youz, waarbij zij teams voor vroegdetectie van psychose opzet. Zij is tevens promovenda op vroegdetectie van psychose bij jongeren. Zij draagt haar kennis over in haar dagelijkse werk als klinisch psycholoog met jongeren en hun naasten, maar ook als praktijk- en werkbegeleider van klinisch psychologen in opleiding. Yvonne is een groot voorstander van vroegdetectie en behandeling. Als jongeren voordat zij overspoeld worden door psychotische ervaringen uitleg en behandeling krijgen, dan is de kans dat zij overspoeld worden veel kleiner en kun je psychose zelfs voorkomen. Daarom is kennisverspreiding onder jeugdprofessionals van belang. Zij schreef met een groep co-auteurs het werkboek “Bijzondere ervaringen” voor jongeren. Als de psychose dan toch daar is, dan is het belangrijk dat jongeren en naasten de zorg krijgen die past. Yvonne maakt zich binnen de NVP hard voor deze goede zorg, waaronder het versterken van het psychologische behandelaanbod voor jongeren en hun naasten.
Wil je meer horen of zien van het werk van Yvonne? Luister dan naar deze podcast Podcast: Bijzondere ervaringen bij jongeren - VGCT Kennisnet of kijk op het kennisnetwerk VGCT Betrekken van naasten bij psychose - VGCT Kennisnet

Pieter Kantebeen

Pieter werkt sinds 2013 voor het VIBE (VIP team) van GGzE in Eindhoven als psychiater en manager. Vroeg signaleren en snel behandelen van psychotische klachten is bewezen effectief. Daarom is Pieter  er ook van overtuigd dat een snelle en goede start door echte aandacht, goede diagnostiek en het in kaart brengen van zoveel mogelijk factoren die een rol kunnen spelen bij een psychose, noodzakelijk zijn om een goede geïntegreerde behandeling met goed herstel tot stand te laten komen. Dit moet leiden tot een persoonlijk plan van aanpak, waarbij de cliënt (en naasten!) zoveel mogelijk leren omgaan met klachten en herstellen in sociale rollen. Deze groep van voornamelijk jongere mensen verdient meer aandacht, juist omdat er ook zoveel winst voor de toekomst te behalen valt.

Anne Kok

Anne is klinisch psycholoog en sinds 2017 werkzaam binnen de vroege psychosezorg. Haar passie in het werk ligt bij jongeren die voor verschillende uitdagingen in deze levensfase staan. Dit is een fase waarin veel gebeurt, jongeren ontwikkelen zich razendsnel en proberen hun plek in de maatschappij te bepalen. Anne heeft een sterke motivatie om zich in te zetten voor deze groep. Ze vindt dat als jongeren  vastlopen en terechtkomen in de vroege psychosezorg, zij de beste kwaliteit van zorg verdienen, liefst zo vroeg mogelijk. Juist omdat deze doelgroep nog een heel leven voor zich heeft en er met goede zorg herstel mogelijk is. Vroege psychosezorg gaat vooral over het normaliserend coachen van jongeren in het (her)vinden van de eigen krachten en kwaliteiten. Ook vindt Anne het belangrijk dat er aandacht is voor de bredere context (ouders, vrienden, school, werk etc.) binnen deze zorg. Sinds 2023 werkt Anne bij Vroege Psychose ABC in Utrecht, waar contact met leeftijdsgenoten (‘peers’) een centrale rol speelt in de behandeling en jongeren elkaar kunnen ondersteunen in hun herstel. Anne wil vanuit de NVP-commissie een bijdrage leveren aan het gezamenlijk, landelijk, creëren van goede vroege psychosezorg voor elke jongere die dit nodig heeft, waarbij zij alle ideeën en innovaties rondom vroege psychosezorg nauwgezet wil volgen en het mooi vindt als er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van zorg.

Liesbeth de Lange

Liesbeth heeft vijftien jaar met veel plezier en passie als psychiater bij het VIP-team van Mentrum in Amsterdam gewerkt. Haar voornaamste doel als VIP-psychiater was altijd dat de jongere zo snel mogelijk de draad van het leven weer oppakt en gewoon doorgaat met haar of zijn ontwikkeling richting zelfstandigheid binnen de maatschappij. Liefst met zo min mogelijk specialistische hulp daarbij. VIP-behandeling is in haar ogen vooral het normaliserend coachen van de jongere in het (her)vinden van de eigen krachten en kwaliteiten. Het is belangrijk dat de jongere de psychotische episode of kwetsbaarheid een plek kan geven, en er rekening mee leert te houden. Sinds ruim twee jaar werkt ze bij een FACT-jeugdteam in Amsterdam-Noord. Ze merkt dat het werk in een FACT-jeugdteam weinig verschilt van het werk bij een VIP-team, en denkt dat meer samenwerking tussen deze teams van meerwaarde is om elkaars deskundigheid meer te kunnen benutten.

Fred Marquenie

Fred Marquenie was leidinggevende en verpleegkundige bij ABC, het team in Utrecht gericht op de rehabilitatie en behandeling van jongeren met een vroege psychose. "Na pensionering als ggz-medewerker ben ik als commissielid van het NVP actief gebeleven om bij te dragen aan de ontwikkeling van herstelondersteuning van jongeren met psychosegevoeligheid. Ik ben onder de indruk van jonge mensen die ondanks de ingerijpende en ontwrichtende ervaringen van een psychose de draad weer oppakken om het leven weer vorm te geven. Via betrokkenheid bij het NVP draag ik graag een steentje bij, met speciale belangstelling voor beleid inzaken naastenbetrokkenheid en peersupport."

Mirjam Rutgers

Mirjam  is sinds 2003 werkzaam in de psychose-zorg, eerst als verpleegkundige op een klinische afdeling, later als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG in Groningen. Het werken met mensen met een psychose vind Mirjam spannend en uitdagend: “Vooral het goed inleven in de situatie en me verdiepen in de betekenis van de psychose vind ik belangrijk. De uitdaging daarbij is het onderhouden van contact met de patiënt en diens netwerk en het zorgdragen voor goede behandeling in alle levensfasen. Zo werken we gezamenlijk toe naar maximaal herstel.” Mirjam ziet ernaar uit om de komende jaren met haar werk in de NVP een bijdrage te leveren aan kwalitatief goede en bereikbare zorg voor jongeren die te maken krijgen met een psychose.

Cookie-instellingen