Blogs & vlogs

Wat houdt ons bezig?

 • Caro van Dijk: samen een ontwerpmethode ontwikkelen waarin herstel centraal staat

  10-04-2020

  'Een extra stap is nodig om te zorgen dat mensen met psychsiche problematiek niet alleen in de maatschappij verblijven maar er daadwerkelijk aan mee kunnen doen. Die stap extra willen we als architecten graag zetten.'

  'We willen een ontwerpmethode opzetten waarin deze mensen samen met hun buren en andere betrokkenen in de wijk gaan bepalen waar behoefte aan is en dit ook vervolgens concreet samen gaan ontwikkelen. Deze nieuwe metode gaan we in verschillende buurten en straten in Nederland toepassen.'

  Caro van Dijk tijdens de werkconferentie van 4 maart 2020
  Meer over het project van Caro van Dijk

 • Chris Nijboer: een leercentrum voor en door bewoners

  10-04-2020

  'Bij Indekerngezond dragen we het concept van positieve gezondheid een warm hart toe. Positieve gezondheid staat voor veerkracht en omgaan met de kwetsbaarheden die iedereen wel heeft.'

  'Samen kunnen we goed met die kwetsbaarheden omgaan en daarin van elkaar leren. En zo is het centrum ook opgericht: men geeft wat en men haalt wat.'

  Chris Nijboer tijdens de werkconferentie van 4 maart 2020
  Lees meer over Indekerngezond.

 • Kim Oostveen: bewoners doen veel samen waardoor ze veel zelfredzamer worden

  30-03-2020

  'Samen Sterk Wonen is een project waar bewoners in een groep zelfstandig wonen. Ze hebben zoveel mogelijk eigen regie en hebben allemaal een actieve naaste.'

  'Wat het alerbelangrijkste is in het herstel is dat de bewoners veel samen doen waardoor ze samen veel contact hebben. Deze vorm van wonen helpt de naaste meer lucht te krijgen en meer grip op het ziektebeeld van de bewoner. Zo krijgen ze een gezondere ouder-kindrelatie.'

  Kim Oostveen tijdens de werkconferentie op 4 maart 2020

 • Jan Berndsen: Indekerngezond is ons living lab waar we een nieuwe taal leren

  30-03-2020

  'Indekerngezond is een project waar wij met de wijk aan het leren zijn hoe je over gezondheid kunt praten in positieve termen. Iedereen die hier binnenkomt, komt hier niet als patiënt maar omdat hij vanuit zijn eigen bewustzijn wil werken aan zijn  gezondheid.'

  'We leren een andere om te praten over problemen en die taal gebruiken we nu steeds meer als de voertaal om onze cliënten te helpen bij hun herstelproces.'

  Jan Berndsen tijdens de werkconferentie van 4 maart 2020

 • Wiepke Cahn: waar ik me hard voor maak is meer bewegen en optimalisatie van medicatie

  27-12-2019

  'Ik vind het ongelooflijk belangrijk om meer herstel te krijgen voor patiënten met een psychiatrische aandoening. Er zijn veel behandelingen die nu te weinig worden benut.'

  'Waar ik me hard voor maak is leefstijlveranderingen en optimalisatie van medicatie. Mijn idee is dat door het verminderen van de medicatie en door meer te bewegen je meer herstel kan bevorderen bij mensen met een psychsiche aandoening.' 

  Wiepke Cahn tijdens de werkconferentie van 6 november 2019

 • Philippe Delespaul: geen regels opleggen die binnen de eigen keuzes vallen

  14-12-2019

  'Ik vind het een afgrijselijk groot onrecht dat mensen met psychische problemen zoveel vroeger sterven dan andere mensen. Daar moet hoogdringend wat aan gebeuren.'

  'Maar waar ik ook bezorgd over ben is dat we in de poging gezondheid op te leggen zeker mensen die niet kunnen kiezen waar ze kunnen wonen regels opleggen die eigenlijk binnen hun eigen keuzes hadden moeten vallen.'

  Philippe Delespaul tijdens de werkconferentie van 6 november 2019

 • Kirsti Jakobs: de oplossing ligt in samenwerking tussen huisarts en ggz

  04-12-2019

  'Ik denk dat de somatische geneeskunde en geestelijke gezondheidszorg veel te ver uit elkaar zijn gedreven. We hebben elkaar juist nodig om de gezondheid van mensen met ernstige psychische aandoeningen te verbeteren.'

  'Als je elkaar weet te vinden en beter samenwerkt is dat een enorm leerzame ervaring.'

  Kirsti Jakobs tijdens de werkconferentie van 6 november 2019

 • Jeroen Deenik: de cliënt beter betrekken en beter samenwerken

  02-12-2019

  'Op dit moment biedt verandering van leefstijl op korte termijn de beste kansen om de gezondheidstoestand daadwerkelijk te verbeteren van mensen met een ernstige psychische aandoening. Ze hebben medicatie nodig die veel bijwerkingen heeft.'

  'We moeten beter samenwerken om de leefstijl te verbeteren en we moeten de cliënt beter daarbij betrekken. Vaak weet de cliënt heel goed wat hem belemmert.'

  Jeroen Deenik tijdens de werkconferentie 6 november 2019

   

 • Nico de Louw: Actieplatform Herstel voor Iedereen lekker bezig

  14-11-2019

  Het Actieplatform Herstel voor Iedereen (HVI) is actief vanaf januari 2016 en staat op de drempel van zijn vierde jaar. Een èchte tussentijdse balans laat ik graag aan de ingewijden. Ik beperk mij tot de observaties  ‘so far‘ en vanuit enige afstand.

  Het samenwerkingsverband is opgericht op initiatief van bestuurders van een handvol GGZ-instellingen en inmiddels uitgegroeid tot een club van 17 participanten. Bijzonder!

  Ja! Ik ben HVI-fan en probeer hieronder duidelijk te maken waarom.

  Was het niet zo dat het tot voor een jaar of 5 geleden gebruikelijk was dat instellingen elkaar eerder over en weer bejegenden met de implicatie ‘wij zijn beter dan ‘jullie’? Daarom is de stap naar het ontwikkelen van een samenwerkingsverband op zich al bijzonder. De tijd was er rijp voor en had rechtstreeks te maken met het uitkomen van het rapport ‘Over de Brug’ in 2014.

  Van meet af aan verbonden de initiatiefnemers zich om gezamenlijk op te trekken in een cultuur van onderlinge openheid en gericht op uitwisseling en leren van elkaars ervaringen en gewonnen inzichten uit innovatieve praktijken. De hiervoor gekozen startformule was die van Actieplannen die van elke deelnemende instelling vroeg duidelijk te maken hoe men aan de missie van 1/3 meer herstel inhoud dacht te geven. Deze plannen werden door de eerste 3 jaar heen ter kennis en voor feedback voorgelegd aan de andere participanten. Je laat aldus in je keuken kijken, je stelt je open voor suggesties en kritische vragen of opmerkingen in de openbaarheid te midden der collegae. Vergt moed!

  Alles richten de deelnemers doelbewust op het realiseren van 1/3 meer herstel voor al hun cliënten te beginnen met diegenen die tot de ernstige en daarom langdurige zorgvragers gerekend kunnen worden.

  Echt een breuk met het verleden!! En een inspirerende breuk. Immers je verbindt jezelf als instelling aan collega’s, maakt je misschien enerzijds kwetsbaar maar óók juist weer sterker door het aangaan van die verbinding. Samen weet je meer, dus er viel voor iedereen heel wat op te steken in de afgelopen vier jaar.

  Het laatste jaar is een duidelijke verschuiving waar te nemen van de fase van plan- en beleidsvorming naar thema’s uit de concrete praktijk die in het HVI domein zijn opgenomen. Daardoor schuiven per onderwerp ook nieuwe deelnemers aan en bekrachtigen aldus het platformidee. Te noemen onder veel anders:”Het lang niet onderkende aandeel in het beroep op de GGZ van mensen met een lichte verstandelijke beperking”. Niet onderkend dus ook geen op hen toegesneden aanbod. Het zelfde gold traumazorg bij mensen met psychoses eveneens langdurig niét ingezet, zoals het T-Tiponderzoek onweerlegbaar aantoonde. Wat in het HVI milieu leidde tot de conclusie dat het zaak is oude dossiers te herijken op dit onderwerp. Hoeveel is er gemist?

  De aandacht voor somatiek en leefstijl kwam enige jaren vóór HVI onder de noemer van ‘Mind the Body’ als onderwerp op de GGZ- agenda. Dat er in HVI verband nu wordt gesproken van ‘Keep the Body in Mind ‘, is goed maar laat ook zien : er is op dit vlak nog steeds veel werk aan de winkel met als hoofdvraag: “Hoe gaan we dat in de praktijk vorm geven?”.

  De hele toonzetting zal de lezer misschien brengen tot de verzuchting dat deze –niet meer zo jonge- gast  wel èrg in hogere sferen vertoeft met zijn enthousiasme. Daarom tot slot het bewijs dat ondergetekende nog steeds stevig met beide benen op de grond staat door de vinger te leggen op het alomvattende onderwerp van de implementatie van de gewenste vernieuwende maatregelen.

  De kunst maar vooral de opgave voor àlle participanten is: ”Hoe kunnen wij het HVI gedachtegoed ingang laten vinden op de werkvloer“. Dit is een permanente opgave die naar mijn smaak nog meer aandacht verdient!. Het is goed dat het Actieplatform daarbij in zijn activiteiten en dus ook uitkomsten gevolgd wordt door een door Phrenos geleide ‘onderzoeksmachinerie’ gerecruteerd uit de rijen der deelnemende instellingen.

  De uitkomsten moeten laten zien wat werkt en vooral wat het effect is voor de kwaliteit van leven van cliënten. Dat zou in elk geval een stevige aanleiding kunnen zijn als instelling de praktijk nog intensiever, want ‘evidence based’ onderbouwd, in te stellen op effectieve herstelmethoden.

  Nico de Louw

 • Maarten van Veen: Muziek in herstel

  11-10-2019

  'Songs zijn een prachtig middel om de herstelverhalen te vertellen. Samen met mensen die last hebben gehad van psychiatrische problemen, maar een manier hebben gevonden om ermee te leven, schrijf ik een tiental nieuwe nummers.'

  'De nummers krijgen op 2 manieren een vervolg. Er worden opnames gemaakt die samen op een album komen. Maar de nummers vormen samen ook een liedjesprogramma dat ik ga uitvoeren binnen GGZ instellingen.' 

  Maarten van Veen tijdens de werkconferentie 19 juni 2019

   

Cookie-instellingen