Werkgroep Leefomgeving

ProfielfotoKristien Harmsen July 18, 2019 145 keer bekeken 0 comments

De werkgroep Leefomgeving wil bijdragen aan de acceptatie en inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsprobleem door wetenschappelijke kennis over effectieve destigmatisering en inclusie in de leefomgeving te ontwikkelen, te bundelen en toe te passen.

De inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsprobleem in de directe leefomgeving, zoals in de straat of de wijk, is van wezenlijk belang. Meedoen in de samenleving, gezien en aangesproken worden als volwaardig burger is een wens van elke persoon en dus ook van iemand met een psychische kwetsbaarheid. Een belangrijk aandachtspunt voor zowel ggz, verslavingszorg, cliëntenorganisaties als maatschappelijke organisaties is de beeldvorming rond mensen met ‘verward gedrag’. Vaak wordt over ‘verwarde personen’ gesproken in de context van incidenten en overlast en mensen met een psychische kwetsbaarheid worden hier al snel mee geassocieerd. Een aparte aanpak voor deze groep en het benoemen van problemen als ‘verward gedrag’ kan stigmatisering in de hand werken. Anderzijds is een balans nodig tussen ondersteuning van mensen een psychische kwetsbaarheid en beheersing van risico’s voor de samenleving.

Recent onderzoek onder een representatief panel van de Nederlandse bevolking laat zien dat wanneer iemand met een psychische kwetsbaarheid overlast veroorzaakt, dit tot meer sociale afstand leidt (Phrenos, 2018). Hierdoor lopen zij meer risico op stigmatisering en sociale uitsluiting. Om deze negatieve gevolgen te voorkomen of te minimaliseren kunnen destigmatiseringsprogramma’s worden ingezet, bij voorkeur binnen een breder beleid gericht op sociale inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijk.

De werkgroep Leefomgeving wil bijdragen aan de acceptatie en inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsprobleem door wetenschappelijke kennis over effectieve destigmatisering en inclusie in de leefomgeving te ontwikkelen, te bundelen en toe te passen. Hiermee willen we een brug slaan tussen praktijkinitiatieven en wetenschappelijke kennisontwikkeling. De werkgroep heeft een activiteitenplan ontwikkeld voor 2018 - 2019 met als kernthema’s: een inclusieve leefomgeving, houding en attitude van sociaal werkers, best practices voor normalisering en inclusie, en empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid. Hiervoor staan de volgende activiteiten gepland:

·      ontwikkelen factsheet Inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de leefomgeving;

·      ontwikkelen onderzoeksaanvragen rond effectieve interventies en best practices;

·      inventariseren Nederlands onderzoek naar destigmatisering en inclusie;

·      ontwikkelen van een kennis- en onderzoeksagenda.

 

Kartrekker van de werkgroep Leefomgeving is Nicole van Erp (Trimbos-instituut); nerp@trimbos.nl

Producten

Activiteitenplan werkgroep Leefomgeving

Publicatielijst destigmatisering en sociale inclusie 
De publicatielijst bevat een actueel overzicht van bestaande literatuur over onderzoek, beleid, theoretische benaderingen, interventies, enzovoorts over destigmatisering en sociale inclusie in Nederland.

Factsheet Inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de leefomgeving

 

 

0  Comments

Cookie settings