Werkgroep Jeugd

ProfielfotoKristien Harmsen July 18, 2019 900 keer bekeken 0 comments

De werkgroep Jeugd heeft een samenleving voor ogen waarin iedereen ertoe doet, waarin inclusie de norm is en waarin kinderen eerlijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Daarvoor ontwikkelen, bundelen een passen we wetenschappelijke kennis over effectieve destigmatisering en sociale inclusie toe.

De inclusie van psychisch kwetsbare jongeren is een verantwoordelijkheid die bij iedereen ligt. Zolang we psychische kwetsbaarheid labelen als iets dat we enkel medisch of binnen een zorgcontext gaan oplossen, houden we een voedingsbodem voor stigma in stand.

De werkgroep Jeugd heeft een samenleving voor ogen waarin iedereen ertoe doet, waarin inclusie de norm is en waarin kinderen eerlijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We willen ervaringen van stigmatisering onder kinderen en jongeren met psychische problemen tegengaan door kennis over effectieve destigmatisering bijeen te brengen en te duiden, te ontwikkelen en toe te passen, resulterend in veranderingen in attitude en gedrag.

Er is nog weinig bekend over stigmatisering bij de Nederlandse jeugd. Cijfers over de prevalentie of gedegen kennis over de effecten van stigmatisering op jeugdigen zijn niet voorhanden.

Er is wel alle reden om aan te nemen dat stigmatisering ook voor kinderen en jongeren met psychische problemen een urgent probleem is. Op basis van buitenlands onderzoek kan gesteld worden dat stigmatisering rond jongeren met psychotische klachten zelfs groter is dan bij volwassenen, aldus het Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen. Stigmatisering ontstaat al op zeer jonge leeftijd. Het gevoel buitengesloten te worden leidt tot angst en onzekerheid, wat het extra moeilijk maakt om problemen bespreekbaar te maken en hiervoor hulp te vragen. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat (angst voor) stigma een rol speelt bij het feit dat jongeren met psychische problemen vaak onnodig laat adequate hulp krijgen en allerlei activiteiten en vriendschappen afbreken. Een veelgehoorde klacht van jeugdigen is dat naast het stigma van de psychische problemen, ook de zorg die ze daarvoor hebben ontvangen stigmatiserend werkt (een ‘jeugdzorgverleden’, ‘pleegkind’ of het stigma van opgroeien in een instelling).

De werkgroep werkt aan een Kennisagenda Destigmatisering en Sociale Inclusie Jeugd. We ontwikkelen, bundelen een passen wetenschappelijke kennis over effectieve destigmatisering en sociale inclusie, toe.  Hiermee willen we de urgentie van de impact van stigma op de ontwikkeling van kinderen over het voetlicht brengen en anderen inspireren en stimuleren om in actie te komen.

De onderwerpen op de kennisagenda zijn activiteiten en wensen gericht op het effectief destigmatiseren van kinderen met psychische problemen. Met sommige onderwerpen willen we laten zien wat er al gaande is en daarmee anderen informeren, inspireren en mogelijk laten aansluiten. Andere onderwerpen betreffen plannen voor de toekomst en idealen. Ook deze zijn bedoeld als inspiratie en uitnodiging om samen dingen op te pakken.

De kennisagenda volgt twee strategieën. Het ene deel ontwikkelt en verspreidt kennis en interventies gericht op het vergroten van bewustwording in de samenleving en destigmatiseren van psychische problemen. Het andere deel is gericht op het versterken van veerkracht van jongeren en het tegengaan van zelfstigma. Uiteraard beïnvloeden deze twee elkaar.

Kartrekker van de werkgroep jeugd is: Sara van der Weerd (Kenniscentrum KJP); s.vanderweerd@kenniscentrum-kjp.nl

Producten

Statement van de werkgroep Jeugd

Statement van de werkgroep over de doelen en acties van de werkgroep Jeugd (verspreid op de Landelijke Dag Psychische Gezondheid 2018).

Kennisagenda

Met deze kennisagenda ontwikkelt en verspreidt de werkgroep Jeugd kennis over stigma, brengt ze de urgentie van de impact van stigma op de ontwikkeling van kinderen over het voetlicht en inspireert ze anderen om in actie te komen.
 

0  Comments

Cookie settings