Het Victoria onderzoek 15 juni 2020

Op 15 juni vond er weer een onderzoeksbijeenkomst plaats binnen het actieplatform Herstel voor Iedereen! Zoals inmiddels bekend draait het bij de onderzoeksbijeenkomsten om inspirerende uitwisselingen op het gebied van onderzoek binnen de deelnemende instellingen van Herstel voor Iedereen! Iedere bijeenkomst staan er twee thema’s centraal en bij deze bijeenkomst stonden de thema’s ‘evaluatie van herstelinstrumenten’ en ‘het Victoria onderzoek’ centraal.

Het Victoria onderzoek

Wendy Albers gaf een presentatie over het Victoria onderzoek. Mensen met ernstige psychische aandoeningen ervaren meer slachtofferschap, stigmatisering en discriminatie dan de rest van de bevolking. Deze concepten vormen een belangrijke barrière voor participatie en herstel. Daarom is er voor de ambulante teams een tool ontwikkeld, in de vorm van een gespreksmodule, om meer ruimte te geven aan deze negatieve ervaringen en participatie op die manier te bevorderen.

De tool werd onderzocht via een cluster randomized controlled trial waarin werd gekeken of cliënten verbeterden onder andere op het gebied van participatie, ervarendiscriminatie en stigma, veiligheid en empowerment. Ook heeft er een procesevaluatie plaatsgevonden over de implementatie van de tool. Ongeveer 400 cliënten zijn hierbij gevolgd over twee jaar. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de interventie een temperend effect had op ervaren discriminatie. Daarnaast ervaarden cliënten meer erkenning voor hun victimisatie ervaringen en voelden ze zich meer gesteund in hun herstelproces. Na de interventie bleek dat de geanticipeerde discriminatie wel is gestegen bij de cliënten, maar dit effect was niet significant tussen de interventie en de controlegroep.

Uit de discussie kwam naar voren dat het Victoria onderzoek een goed voorbeeld is van een geslaagd implementatie project met een grote populatie en weinig uitval. Dit zijn eerste tekenen dat de interventie goed aanslaat. Een langere follow-up zou nog meer inzicht kunnen geven voor de effecten op de lange termijn.

Cookie settings