Evaluatie van herstelinstrumenten 15 juni 2020

Op 15 juni vond er weer een onderzoeksbijeenkomst plaats binnen het actieplatform Herstel voor Iedereen! Zoals inmiddels bekend draait het bij de onderzoeksbijeenkomsten om inspirerende uitwisselingen op het gebied van onderzoek binnen de deelnemende instellingen van Herstel voor Iedereen! Iedere bijeenkomst staan er twee thema’s centraal en bij deze bijeenkomst stonden de thema’s ‘evaluatie van herstelinstrumenten’ en ‘het Victoria onderzoek’ centraal.

Inventarisatie herstelinstrumenten vanuit Arkin

Bij de uitwisseling omtrent het thema ‘evaluatie van herstelinstrumenten’ werd afgetrapt door Amna Haji van Arkin die een presentatie gaf over een interne inventarisatie die die is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling omtrent herstelinstrumenten.

Deze inventarisatie leidde tot een inventarisatiedocument met daarin een overzichts- en vergelijkingstabel van de verschillende herstelinstrumenten. In de vergelijkingstabel tussen de herstelinstrumenten is voornamelijk gekeken naar het type uitkomstmaat, de inhoud van de instrumenten en het gebruik daaromtrent. 

Op basis van deze vergelijkingstabel zijn door Arkin drie meetinstrumenten verder uitgediept: de I.ROC, de IHS en het Spinnenweb van Machteld Huber. Bij deze drie instrumenten is verder uitgediept wat de doelgroep van het instrument is, wat het nut voor de cliënt is en hoe het bijdraagt aan herstel.

Op basis van deze inventarisatie is bij Arkin door behandelaren, de cliëntenraad en naastbetrokkenen raad geëvalueerd welk instrument het beste toepasbaar was voor Arkin. Ze hebben bij Arkin de keuze gemaakt om ROM primair te gebruiken voor de behandelondersteuning bij de cliënt en secundair voor monitoring op het niveau van organisatieon derdelen. Het interne onderzoek van Arkin gaf een mooi inzicht in een benadering van het creëren van overzicht in herstelinstrumenten en welke afwegingen er gemaakt kunnen worden in het maken van keuzes in herstelinstrumenten.

Korte pitches over het gebruik en evaluatie van verschillende typen herstelinstrumenten vanuit de organisaties

Na de eerste presentatie werden een aantal korte pitches gegeven vanuit verschillende instellingen over het gebruik van verschillende herstelinstrumenten. Hierbij zijn de IHS en NHS besproken door Wilma Swildens van Altrecht, is de I.ROC besproken door Margot Metz van GGZ Breburg, is door Renate Dashorst van Reinier van Arkel Mijn Persoonlijke Herstelmaat (MPH) beschreven en hebben Arno van Voorst en Shaquille Laveist van GGZ Centraal een korte pitch gehouden over een evaluatie over het gebruik van herstelinstrumenten. 

Bij deze pitches werd in korte tijd een beeld gegeven van de inhoud, het gebruik, eerste resultaten en de interne toepassing van ieder herstelinstrument. Uit de pitches kwam een mooie diversiteit in beeld wat betreft inhoud, benadering, het gebruik en de uitvoering van de verschillende herstelinstrumenten bij iedere instelling.

Zo zijn bij MPH de vragen afgestemd op de specifieke hersteldoelen van de cliënt en zijn de resultaten gericht op het bespreken en evalueren van deze hersteldoelen. De NHS is een schaal met goede psychometrische eigenschappen die door middel van een uitvraag bij het cliëntenpanel en literatuuronderzoek is samengesteld. De NHS meet persoonlijk herstel, wordt afgenomen bij cliënten en is geschikt voor het meten van interventies, als ROM instrument op organisatie niveau en voor behandeldoel besprekingen binnen de klinische praktijk.

De I.ROC is een schaal die bij cliënten wordt afgenomen en herstel in brede zin meet. Met 12 vragen wordt de I.ROC als gebruiksvriendelijk beschouwd door de cliënten. De I.ROC wordt primair gebruikt voor de evaluatie van hersteldoelen. Daarnaast is de I.ROC een geschikt instrument voor leren en verbeteren op teamniveau. De eerste resultaten hieromtrent zijn positief. De I.ROC is zowel voor de Engelse als de Nederlandse versie gevalideerd. De IHS meet zowel het perspectief van cliënten als die van hulpverleners. Het is een korte lijst, geschikt voor ROM, en meet zowel klinisch, functioneel als persoonlijk herstel. De IHS is zowel geschikt om verbetering bij cliënten in beeld te brengen als om beleidsdoelen in kaart te brengen.

Tot slot hebben ze bij GGZ Centraal een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de behoeftes van behandelaren bij het uitvoeren van herstelinstrumenten. Hieruit kwam naar voren dat behandelaren graag samen met de cliënt persoonlijke en maatschappelijke herstelinstrumenten willen invullen, die betrouwbaar over een langere periode gemeten kan worden. Verder werd de behoefte uitgesproken om te meten in kansen en mogelijkheden, in plaats van beperkingen en symptomen. Ook moet er betere communicatie komen over het nut van het gebruik van herstelinstrumenten binnen de organisatie.

Geen one size fits all

Uit de pitches en de eerste presentatie kwam naar voren dat er geen ‘one size fits all’ bestaat als het gaat om de keuze voor herstelinstrumenten. Er kan rekening worden gehouden met verschillende afwegingen in de keuze van herstel instrumenten. Zo zijn bijvoorbeeld belangrijke afwegingen of je enkel het cliëntenperspectief wilt meenemen of ook rekening moet houden met het perspectief van behandelaren. Ook maakt het doel van het herstelinstrument uit: wordt hij enkel gebruikt voor individuele terugkoppeling bij de cliënt of ook voor evaluatie op organisatie niveau?

Om een goed overzicht te krijgen van het gebruik van verschillende herstelinstrumenten wil het monitorteam een overzichtsdocument maken om beter inzicht te geven in de verschillende facetten van de herstelinstrumenten die binnen Nederland worden gebruikt.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookiestatement. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.