ART 9 oktober 2019

Op 9 oktober 2019 heeft bij het kenniscentrum Phrenos en Trimbos Instituut de eerste onderzoeksbijeenkomst van de kwantitatieve monitor nieuwe stijl plaatsgevonden. Iedere bijeenkomst staat in het teken van uitwisseling van onderzoeksbevindingen bij twee thema’s die relevant zijn binnen het platform. Deze bijeenkomst stond in het teken van ART en leefstijl.

Het doel van deze bijeenkomst is uitwisseling, inspiratie en het vinden van verbindingen tussen alle initiatieven op het gebied van onderzoek. Met een opkomst van 26 deelnemers, waarbij bijna iedere lidinstelling van Herstel voor Iedereen! was vertegenwoordigd, kunnen we concluderen dat we een goede en brede uitwisseling hebben weten te organiseren. Hieronder volgt een kort verslag van de uitwisseling die plaatsvond omtrent het thema ART.

Presentaties

Over het thema ART zijn twee presentaties gegeven. Lieke Zomer en Eveline Duimelaar gaven een presentatie over het landelijk onderzoek naar de validatie van de ART monitor. Daarnaast gaf Yolande Voskes een korte presentatie over het gebruik van de I.ROC voor het monitoren van verbetering bij de ART doelgroep.

Landelijk onderzoek naar ART

Bij het landelijk onderzoek naar de ART monitor presenteerde Lieke Zomer de psychometrische kwaliteit van de ART modeltrouwschaal: meet die schaal wat hij beoogt te meten? Er zijn bij 17 teams audits gedaan door 3 auditoren (cliënt, naaste en zorgprofessional). Deze 3 scores werden samengevoegd door Lieke tot één modeltrouwscore voor ieder team.

Er waren veel uiteenlopende scores tussen de teams. Dit was te wijten aan het feit dat teams in een verschillend stadium van uitvoering zaten. Er was ook een significant verschil in scores tussen teams die starten en teams die al langer bezig waren, wat betekent dat de constructvaliditeit van de schaal op orde is.

Beoordeling van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de 51 items van de modeltrouwschaal gaf aan dat in 30 van de 51 items de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid goed is. Dit geeft aan dat er bij de overige 21 items nog veel verschil in interpretatie zit tussen de auditoren. Hier moet nog naar gekeken worden.

Andere verbeterpunten in de implementatie waren het feit dat de audits veel tijd kosten en dat er grote verschillen waren in de settings van de teams. Eveline Duimelaar gaf aan dat er wel een lerend netwerk is ontstaan tussen de auditoren. Binnen de teams leidt dit tot verbeterpunten en een verbeterplan, die wordt beschreven en teruggekoppeld aan de teams. Dit is een goed voorbeeld hoe uitkomsten kunnen worden gebruikt voor verbeteringen in het praktijkveld.

ART teams in GGZ Breburg gemeten met de I.ROC en de modeltrouwschaal

Yolande Voskes gaf vervolgens een presentatie over de eerste uitkomsten bij de ART teams in GGZ Breburg, gemeten met de I.ROC en de modeltrouwschaal. Ze gaf aan dat het belangrijk is om zorguitkomsten te gebruiken voor het verbeteren van de zorg.

Er zijn 12 teams intern geaudit door een triadisch team (cliënt, naaste en zorgprofessional). Ook hier werd er uiteenlopend gescoord op de schalen tussen de teams. Subdomeinen binnen de schaal die goed werden gescoord waren veiligheid, teamstructuur en professionalisering. De subschalen terugdringen van dwang en drang en teamproces scoorden relatief minder goed. Verder werd herstel binnen de ART teams in GGZ Breburg gemeten met de I.ROC in de periode 2016 t/m 2019.

De I.ROC is een meetinstrument dat door de cliënt zelf wordt ingevuld en het herstel meetbaar maakt op de domeinen thuis, kansen, mensen en empowerment. Er hebben al maximaal vijf herhaalde metingen plaatsgevonden bij cliënten in FACT teams en vier bij cliënten in ART teams.

Zowel bij de ART teams als de F-ACT teams vindt een voorzichtige toename in herstel plaats over de tijd, waarbij binnen de F-ACT teams meer groei plaatsvindt dan binnen de ART teams. Alle resultaten worden binnen de teams teruggekoppeld.

Discussiepunten en vervolgstappen

Na de presentaties was er ruimte voor vragen en discussies vanuit het publiek. Hieruit kwam onder andere de vraag naar voren of de I.ROC wel bestendig is over tijd of dat de gemiddelde scores op termijn worden uitgevlakt door randvoorwaarden, waardoor herstel moeilijk meetbaar wordt. Uit de eerste resultaten lijkt het erop dat door het meten binnen specifieke zorgteams er wel degelijk verbetertrends zichtbaar zijn.

Verder kwam de vraag naar voren of je met enkel de I.ROC wel het herstel adequaat in beeld krijgt of dat dit bij het monitoren van verbetertrajecten niet moet worden aangevuld met andere instrumenten die ook het hulpverlenersperspectief in ogenschouw nemen. Dit punt wordt in vervolgonderzoek meegenomen.

Vanuit het landelijk onderzoek naar de modeltrouwschaal werd aangeraden om, naast de effectiviteit over tijd en de verbreding van de implementatie, de focus bij vervolgonderzoek te leggen op verbetering van consensus tussen de beoordelaars. Aanknopingspunten en plannen voor vervolgonderzoek is om te onderzoeken of ART effectief is over een langere tijdsperiode. Er is subsidie toegekend bij VCVGZ Stichting tot Steun om de lange termijn effectiviteit van ART te onderzoeken. Hierbij werd ook aan alle teams gevraagd en verzocht om aan te sluiten.

Verder zijn er plannen om verder te onderzoeken hoe de koppeling met het praktijkveld nog beter op orde gemaakt kan worden. Vanuit het al bestaande platform omtrent ART gaan we de komende tijd inventariseren hoe we de verbinding kunnen leggen met het actieplatform Herstel voor Iedereen! Er is hierbij voornamelijk behoefte aan de verbinding met andere onderwerpen, waaronder bijvoorbeeld leefstijl, die geïntegreerd kunnen worden bij het ART model. Hier kan een dynamische uitwisseling over gaan plaatsvinden.

Dit wordt nog vervolgd!

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.