ART monitor

Het valideren van de ART monitor, een modelgetrouwheidsschaal om de mate van implementatie van het ART model te meten binnen teams en daarnaast het in kaart brengen van bevorderende en belemmerende factoren van de implementatie van ART in de praktijk.

Volledige titel onderzoek

De validatie en implementatie van de ART monitor

Contactpersoon

Lieke Zomer; l.zomer@amsterdamumc.nl

Deelnemende organisaties

Antes, Dimence, Emergis, GGZ Breburg, GGZ Centraal, GGZ Delfland, GGZ Drenthe, GGZ Eindhoven, GGZ inGeest, GGZ Westelijk Noord Brabant, Kwintes (participeert niet actief mee in dataverzameling), Lentis, Leviaan, Lister, Mentrum, Mondriaan, Parnassia Groep, Reinier van Arkel, Rivierduinen (participeert niet actief mee in dataverzameling), Yulius

Doelstelling en uitwerking

Het valideren van de ART monitor, een modelgetrouwheidsschaal om de mate van implementatie van het ART model te meten binnen teams en daarnaast het in kaart brengen van bevorderende en belemmerende factoren van de implementatie van ART in de praktijk.

Korte beschrijving methodiek

De afgelopen jaren hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden in de GGz sector. Er zijn verschillende zorgmodellen ontwikkeld, zoals FACT, IHT en HIC. Binnen deze ontwikkelingen is één groep cliënten onderbelicht gebleven, namelijk cliënten in de langdurige GGz wiens herstelproces is gestagneerd. Deze groep heeft een complexe zorgbehoefte, vaak op verschillende levensdomeinen en deze mensen zijn vaak al in zorg voor een lange tijd. Een nieuw ontwikkeld zorgmodel, het ART model (Actief heRstel in de Triade, ofwel Active Recovery Triad), beoogt om het perspectief van deze groep mensen te verbeteren. Het is belangrijk om ook bij de doelgroep herstel te bevorderen en hen niet te zien als de permanente bewoners van langdurige woonvoorzieningen in de GGz.

Centraal in het ART model staan drie pijlers: Actief, Herstel en Triade. Om herstel te bevorderen is een actieve houding van alle betrokkenen essentieel. Deze actieve houding wordt bevorderd door de nadruk te leggen op de tijdelijkheid van zorg. Daarnaast is het belangrijk dat cliënten een actieve stem hebben in de plek waar zij wonen of verblijven. De tweede pijler, herstel, focust zich op vier verschillende dimensies van herstel, namelijk herstel van gezondheid, herstel van identiteit, herstel van dagelijks leven en herstel van maatschappelijke rollen. Verschillende interventies kunnen worden ingezet om herstel op een of meerdere van deze dimensies te bevorderen. Ten slotte wordt er door de laatste pijler, Triade, de nadruk gelegd op de samenwerking tussen professionals, de cliënt en zijn of haar naasten. Het is belangrijk dat deze triade representatief is wordt op het niveau van de individuele behandelrelatie, op het niveau van het team en op het niveau van de hele organisatie.

Bovenstaande uitgangspunten zijn geoperationaliseerd in een modelgetrouwheidsschaal, de ART monitor, waardoor vakinhoudelijke, organisatorische en bouwkundige kenmerken van het ART-concept in kaart gebracht kunnen worden. De ART-monitor beoogt de kwaliteit en modelgetrouwheid van ART-zorg die wordt geboden te meten.

Meetinstrumenten en analyse

De data zal verzameld worden bij ART teams van de organisaties die zich hebben gecommitteerd aan dit onderzoek, aan de hand van mixed methods onderzoeksdesign. Er worden audits gedaan op basis van de ART monitor, waarna de uitkomsten hiervan worden teruggekoppeld aan de afdelingen middels een focusgroep. De audits en de focusgroepen geven inzicht in de validiteit van de ART monitor. Daarnaast worden er interviews gehouden met verschillende disciplines uit de ART teams om ervaringen met het werken met ART in kaart te brengen en bevorderende en belemmerende factoren bij het implementeren van ART inzichtelijk te krijgen. Ten slotte worden intervisiebijeenkomsten met auditoren georganiseerd waar stilgestaan wordt bij het gebruik van de ART monitor. Om de monitor in te zetten als meetinstrument voor de mate van de implementatie van ART, moeten zowel de betrouwbaarheid als de validiteit van de monitor worden vastgesteld. Tijdens de analyse van dit onderzoek zal de inhoudsvaliditeit, de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en de constructvaliditeit bekeken worden en zullen daarnaast de bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie in kaart gebracht worden.

Status van onderzoek

Afrondende fase

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties over dit onderzoek.

Verdere informatie

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.