Societal participation with Boston Psychiatric Rehabilitation..

Met dit onderzoek wordt beoogd inzicht te krijgen in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de Boston Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) vergeleken een actieve controle conditie (ACC) voor patiënten met EPA die een wens hebben op het gebied van maatschappelijke participatie.

Volledige titel onderzoek

Societal participation with Boston Psychiatric Rehabilitation for patients with severe mental illness: a cost effectiveness study.

Contactpersoon

Sarita Sanches; SSanches@kcphrenos.nl

Deelnemende organisaties

Altrecht FACT/Gebiedsteams GGZ, ABC en Rintveld, Parnassia (voorheen Dijk en Duin), Brijder, Lister, Cosis (voorheen Promens Care)

Doelstelling en uitwerking

Met dit onderzoek wordt beoogd inzicht te krijgen in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de Boston Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) vergeleken een actieve controle conditie (ACC) voor patiënten met EPA die een wens hebben op het gebied van maatschappelijke participatie (betaald werk, opleiding, onbetaald werk, zinvolle dagbesteding en sociale contacten). De resultaten van het onderzoek zouden kunnen leiden tot implementatie op bredere schaal. Tevens zouden hulpverleners bij bewezen effectiviteit de beschikking hebben over een ‘evidence-based’ methode om mensen te helpen bij het bereiken van hun doelen op het gebied van participatie.

Korte beschrijving methodiek

Een multicenter randomised clinical trial waarin 188 patiënten met ernstige psychiatrische problematiek (EPA) zijn geïncludeerd die een wens hebben voor verandering op het gebied van maatschappelijke participatie. De behandeling duurt een jaar bestaat uit het eens per 2 weken aanbieden van een begeleidingscontact volgens de Boston Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) in de interventiegroep, of volgens reguliere zorg met de expliciete opdracht om aan het doel te werken (actieve controle conditie: ACC). Metingen met vragenlijsten zijn verricht op baseline, na 6 maanden en na 12 maanden.

Meetinstrumenten en analyse

De primaire uitkomstmaat is maatschappelijk participatie gemeten op 3 manieren: 1) maatschappelijk participatie in de afgelopen 6 maanden is gemeten met de Occupation and Employment subschaal van de Birchwood Social Functioning Scale (SFS_OE), 2) het huidig niveau van maatschappelijke participatie is gemeten met de Participatieladder van Divosa, 3) het totaal aantal uur dat iemand participeert in betaald of onbetaald werk is bij de deelnemers uitgevraagd door middel van een gestructureerd interview.

Secundaire uitkomstmaten zijn: subjectief gevoel van doel halen, uitgevraagd middels een gestructureerd interview bij de deelnemers, psychosociaal functioneren gemeten met de Birchwood Social Functioning Scale, kwaliteit van leven met de Manchester Quality of Life Schedule (MANSA) herstel met de Recovery Assessment Scale (RAS), self-efficacy gemeten met de General Self Efficacy Scale (GSES), kosten zijn  gemeten vanuit maatschappelijk perspectief met de Trimbos and Institute of Medical Technology Assessment Cost Questionnaire for Psychiatry (TIC-P) en generieke gezondheidsstatus is gemeten met de 12-item Short Form Health Survey (SF-12). Deze is volgens een algoritme omgezet in SF6D scores waarmee Quality Adjusted Life Years (QALYs) zijn berekend.

Sociaal demografische informatie is verzameld door middel van een gestructureerd interview, psychiatrische symptomen en remissie zijn gemeten met de extended 24-item version van de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) en kwaliteit van de therapeutische relatie is gemeten met de cliënt en therapeut versies van de Helping Alliance Scale.

De data is geanalyseerd volgens het ’intention to treat’ principe met 3-level linear mixed models in HLM. De kosteneffectiviteit analyses zijn uitgevoerd in SPSS en uitgedrukt in kosten afgezet tegen sociale participatie geoperationaliseerd als de gedichotomiseerde SFS_OE subschaal. Tot slot is nog een cost utility analyse uitgevoerd met de QALY als uitkomstmaat. Bootstrapping met 1000 replicaties is uitgevoerd om de onzekerheid rondom kosteneffectiviteit- en cost-utility ratios vast te stellen.

Status van onderzoek

Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase. Het hoofdartikel naar de effectiviteit zal binnenkort gepubliceerd worden en het artikel over de kosteneffectiviteit is in de maak.

Publicaties

Verdere informatie

Cookie settings